فیش پرینتر حرارتی SNBC BTP-U80


قابلیت اتصال به کشو پول هشدار دهنده قابل تنظیمسازگاری با فونت فارسیکنترل درجه حرارت هد